درج عکس کارگروه تهک کشاورزی استان کرمان در نشریه الکترونیکی wmo

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

درج عکس کارگروه تهک کشاورزی استان کرمان در نشریه الکترونیکی wmo

پنجشنبه, 23 آذر 1396 ساعت 08:25 عربپور
چاپ مشاهده در قالب PDF

سازمان جهانی هواشناسی در نشریه الکترونیکی ماه دسامبر 2017 خود عکس کارگروه تهک کشاورزی استان کرمان را انتخاب کرده است

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان سازمان جهانی هواشناسی در نشریه خود به سیاست جدید سازمان هواشناسی کشور و ارتباط با کاربر نهایی( تهک) پرداخته است. از بین گزارشات ارسال شده عکش کارگروه تهک کرمان انتخاب شده است و در نشریه ماه دسامبر درج شده است.

مریم سلاجقه دبیر تهک کشاورزی استان کرمان در این زمینه گفت همزمان با سیاست سازمان هواشناسی کشور کارگروه تهک در استان کرمان تشکیل و اجرا گردید. هدف تهک ارتباط با کاربر نهایی در بخش های مختلف تولید غذایی می باشد. وی افزود با توجه به تاثیر پارامترهای هواشناسی بر تولید محصولات کشاورزی و باغی هواشناسی در سامانه تهک با ارائه محصولات و داده های مورد نیاز کاربر سعی در بهره وری بیشتر و خسارت کمتر به محصولات کشاورزی را دارد.

You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir