کوهنوردی خانوادگی هواشناسی کرمان

آماده باش جوی، هوشیاری اقلیمی

کوهنوردی خانوادگی هواشناسی کرمان

شنبه, 21 مرداد 1396 ساعت 08:24 عربپور
چاپ مشاهده در قالب PDF

همکاران هواشناسی کرمان ردر کوهنوردی خانوادگی شرکت کردند

به گزارشروابط عمومی هواشناسی کرمان روز پنجشنبه به همراه خانواده در کوهنوردی شرکت کردند. به گفته ذهبی نژاد سرپرست اداره کل اجرای برنامه های فرهنگی - ورزشی در اداره کل هواشناسی و شرکت همکاران درسلامتی، ایجاد روحیه شاد ، صمیمت و تمرین کار گروهی می باشد.

You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir