پاسخ هواشناسی به ابهام درمورد گرماهای ثبت شده غیر عادی

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پاسخ هواشناسی به ابهام درمورد گرماهای ثبت شده غیر عادی

یکشنبه, 18 تیر 1396 ساعت 07:52 عربپور
چاپ مشاهده در قالب PDF

عده ای از شهروندان با سنجش دمای هوا معتقدند که دمای هوا بیش از آن چیزی که اعلام می شود، است در حالی که اطلاعات شهروندان بر مبنای تجهیزات غیراستاندارد ( مانند دماسنج ماشین و ..) سنجش دمای هوا است.

سنجش دمای هوا در تمام کشورهای جهان طبق تعریف استانداردهای سازمان جهانی هواشناسی انجام می شود، در این شرایط دماسنج در یک ارتفاع تعیین شده در محفظه چوبی قرار می گیرد تا تابش خورشیدی و جریانات هوا بر روی آن اثری نداشته باشد و آن چیزی که اندازگیری می شود دمای واقعی هوا است.

از آنجا که سنجش دمای هوا توسط مردم از این استانداردها برخوردار نیست و اعداد متفاوتی دارد لذا اعلام دمای هوا در این شرایط قابل اعتماد نیست و دمای واقعی هوا را نشان نمی دهد.

آنچیزی که در زیر نور مستقیم آفتاب توسط دماسنج محاسبه می شود نمی تواند معرف دمای هوا باشد بدو دلیل اولا خود دماسنج مولد گرما می شود ثانیا درصد کمی ازتابشهای طول موج کوتاه خورشید بصورت مستقیم توسط ملوکولهای هوا جذب می شوند و جو عمدتا مثل یک پنجره برای تابشهای خورشید عمل می کند لذا آنچه باعث گرمایش هوا  می شود عمدتا تابشهای طول موج بلندی است که از زمین بازتاش می شود.

You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir