چشم انداز

آماده باش جوی، هوشیاری اقلیمی

شنبه, 03 آبان 1393 ساعت 08:18 مدیریت
چاپ مشاهده در قالب PDF

چشم انداز

·   داراي عزم ملي و باور عمومي در مسئولين و مردم نسبت به رعايت اصول پدافند غير عامل
·   برخوردار از اصول پدافند غير عامل جامع ، توسعه يافته و نهادينه شده .
·   توانمند در تأمين حداکثر ايمني و پايداري و به حداقل رسانيدن آسيب پذيري زير ساخت هاي مرتبط در مقابل تهديدات دشمن .

·   قادر به ايفاي نقش اساسي در حراست و حفظ استقلال ، تماميت ارضي و سرمايه هاي ملي در چرخه نظام دفاعي امنيتي کشور

·   برخوردار از آمايش سرزميني مناسب و متکي به ويژگيهاي جغرافيايي ، جمعيتي وفرهنگي  و اصول دفاع غير عامل در حوزه مختلف با رعايت توزيع و پراکندگي موزون سرمايه ها و فعاليت ها در عرصه ايمن جغرافيا .
·   توانمند در توليد دانش فني و برخوردار از پشتوانه تحقيقاتي و پژوهشي در زمينه پدافند غير عامل با تأثير باز دارندگي بالا و با موفقيت ممتاز در سطح منطقه

·   داراي پشتوانه فرهنگي و حقوقي و قانوني جامع در سطح کشور با قابليت تأمين و اجراي الزامات و ظوابط مربوطه

·   برخوردار از نظام يکپارچه ، هماهنگ و کارآمد پدافند غير عامل کشور با قابليت تعامل سازنده و پيشبرنده با دولت در زمينه اعمال تدابير دفاعي امنيتي در بخش هاي مختلف .


راهبردها

·   تعامل گسترده و فراگير با سازمان ها و ايجاد سازو کارهاي مناسب در جهت ايمن سازي و حفاظت از تاسيسات زيربنايي.
·   ساماندهي آمايش سرزمين ملي و آمايش دفاعي از منظر پدافند غيرعامل به منظور استفاده حداکثري از پهنه جغرافيايي کشور.

·   ايفاي نقش هدايتي و نظارتي بر سازمان ها و نهادهاي کشوري و لشکري در زمينه مطالعات و طراحي فني طرح هاي پدافند غيرعامل.
·   بکارگيري و بسيج امکانات در جهت ارزان سازي، تنوع و ابتکار عمل در سامانه ها و شيوه هاي پدافند غيرعامل.
·   استفاده حداکثرسازي از پهناوري و عمق سرزميني و عوارض طبيعي کشور و به کاهش مخاطرات و خسارات.
·   ساماندهي مناسب استفاده از فناوري هاي نوين به منظور کاهش آسيب پذيري ناشي از وابستگي و امکان جمع آوري اطلاعات توسط دشمن.
·   توسعه و تعامل موثر و سازنده با نهادهاي سياست گذار، قانون گذار و اجرايي کشور.

·   توسعه علمي و توليد دانش فني و ارتقاء فناوري و برنامه جامع آموزشي و همچنين ، بهينه سازي توليد صنعتي با استفاده از تمامي ظرفيت ها.


·   نهادينه نمودن نظام جامع و استفاده از اصول و ضوابط در طرح هاي توسعه کشور.

·   توسعه فرهنگي و ارتقاء باور عمومي و تقويت عزم و اقتدار ملي نسبت به ايمن سازي مراکز حياتي، حساس و مهم.
·   توسعه فرهنگ و نهادينه سازي باور عمومي نسبت به تاثير پدافند غيرعامل در کاهش آسيب پذيري ها.

قابلیت ها

·   بستر مناسب توسعه پايدار توان ملي کشور.

·   هم راستا با سياست هاي تنش زدايي.

·   پايدارترين، ارزان ترين وصلح آميزترين روش دفاع.
·   بهترين راهکار افزايش آستانه مقاومت ملي.

·   پدافند غير عامل، پشتوانه اقتدار ملي.

·    يکي از مهمترين ابزارهاي بازدارندگي.

·   بهترين و مناسب ترين شيوه کاهش مخاطرات و کاهش آسيب پذيري.

·   کشورهايي که توسعه پدافند غير عامل را به عنوان يک سياست دفاعي مستمر در دستور کار خود قرار مي دهند، هيچ گاه در مظان اتهام تهديد بر عليه کشورهاي ديگر قرار نمي گيرند.
·    در جهان امروز کشورهايي که نقاط آسيب پذيري آنها فراوان است، و دشمن مي تواند با ضربات سريع، حياتي ترين منابع آنان را منهدم نمايد، عوامل تهديد از بيرون را درون خود ايجاد مي نمايد.

اصول

·   پوشش در همه زمينه ها
·   استتار و نامرئي سازي
·   توليد سازه هاي دومنظوره (موانع)

·   مکان يابي استقرار عملکردها
·   اختفاء با استفاده از عوارض طبيعي

·   کور کردن سيستم اطلاعاتي دشمن

·   حفاظت اطلاعات سيستم هاي حياتي و مهم

·   مديريت بحران دفاعي در صحنه ها

·   فريب، ابتکار عمل و تنوع در کليه اقدامات

·   موازي سازي سيستم هاي پيشنهادي وابسته

·   تعيين مقياس بهينه استقرار جمعيت و فعاليت در فضا
·   کوچک سازي، ارزان سازي و ابتکار در پدافند غير عامل
·   مقاوم سازي و استحکامات و ايمن سازي سازه هاي حياتي
·   پراکندگي در توزيع عملکردها متناسب با تهديدات و جغرافيا
·   انتخاب مقياس بهينه از پراکندگي و توجيه اقتصادي پروژه

اهداف کلان

·   ايمني سازي مراکز حياتي، حساس و مهم.
·   توسعه کمي و کيفي نيروي انساني متخصص
·   ارتقاء قابليت بقا و حفظ کشور در شرايط بحران.
·   افزايش آستانه مقاومت ملي و تقويت مولفه هاي مقاومت در مقابل تهديدات
·   فرهنگ سازي و ايجاد باور عمومي در مورد تاثير پدافند غير عامل در کاهش آسيب پذيري.
·   کسب امنيت پايدار در توسعه
·   تحقيق و پژوهش، توليد علم و فناوري و فرهنگ سازي و تبديل آن به معارف عمومي.
·   تکميل چرخه دفاعي کشور و تعامل مثبت با دفاع عامل و پدافند غير عامل.
·   نهادينه کردن رعايت اصول و ضوابط پدافند غير عامل در طرح هاي توسعه منتهي به ايجاد مراکز طبقه بندي.
·   به حداقل رسانيدن تاثير تهديدات نظامي دشمن بر زيرساخت هاي حياتي، حساس و مهم.
·   توسعه کمي و کيفي ظرفيت و توان اجرايي پدافند غير عامل در بدنه مهندسي کشور (مشاوره و اجرا).

آخرین بروز رسانی در شنبه, 03 آبان 1393 ساعت 22:43
You are here:   خانهپدافند غیر عاملچشم انداز
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir