اداره کل

آماده باش جوی، هوشیاری اقلیمی

# نام جایگاه و مقام تلفن شماره موبایل فکس
1 اداره کل مدیر کل 034-32653934-6 034-32653937
2 واحد تحقیقات مدیر واحد تحقیقات 034-32653934-6 داخلی 135
3 واحد پیش بینی مدیر واحد پیش بینی 034-32653934-6 داخلی 132 مستقیم:32653946
4 واحد فنی مهندسی مدیر واحد فنی مهندسی 034-32653934-6 داخلی 144
You are here:   خانهارتباط با ماارتباط با اداره کل
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir