اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 5 آذر 94
صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد

کمینه دمای کرمان: 5-
بیشینه دمای کرمان:15


پیش بینی 6 آذر  94
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر و وزش باد
کمینه دمای کرمان:2-
بیشینه دمای کرمان:16


پیش بینی 7 آذر 94
صاف تا کمی ابری  ،گاهی افزایش ابر و وزش باد
کمینه دمای کرمان:0
بیشینه دمای کرمان:17

Pic
Pic

ما 10 مهمان آنلاین داریم

             پنجشنبه   5 آذر 1394 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir