اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 2 اسفند 96
کمی ابری تا ابری ، گاهی وزش باد 
کمینه دمای کرمان:2-
بیشینه دمای کرمان:19

پیش بینی 3 اسفند 96
کمی ابری  تا ابری، اواخر وقت بارش در شمال و غرب استان و وزش باد 
کمینه دمای کرمان:5
بیشینه دمای کرمان:18

پیش بینی 4 اسفند 96
کمی ابری تا ابری ،گاهی وزش باد 
کمینه دمای کرمان:6
بیشینه دمای کرمان:17

Pic
Pic

ما 56 مهمان آنلاین داریم

             چهارشنبه   2 اسفند 1396 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir