اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 3 مهر 96
صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد و گرد وخاک
کمینه دمای کرمان:6
بیشینه دمای کرمان:29

پیش بینی 4 مهر 96
صاف تا کمی ابری ، گاهی وزش باد وگرد وخاک 
کمینه دمای کرمان:7
بیشینه دمای کرمان:30

پیش بینی 5 مهر 96
صاف تا کمی ابری ،گاهی وزش باد و گرد و خاک 
کمینه دمای کرمان:9
بیشینه دمای کرمان:31

Pic
Pic

ما 10 مهمان آنلاین داریم

             دوشنبه   3 مهر 1396 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir