اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 21 آذر 95
صاف تا کمی ابری،گاهی افزایش ابر و وزش باد 
کمینه دمای کرمان:8-
بیشینه دمای کرمان:15

پیش بینی 22 آذر 95
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر و وزش باد 
کمینه دمای کرمان:5-
بیشینه دمای کرمان:15

پیش بینی 23 آذر 95
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر و وزش باد
کمینه دمای کرمان:4-
بیشینه دمای کرمان:16

Pic
Pic

ما 13 مهمان آنلاین داریم

             یکشنبه  21 آذر 1395 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir