پیش بینی 8 اردیبهشت 94
صاف تا قسمتی ابری ، بعداز ظهر وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک
در پاره ای مناطق


 پیش بینی 9 اردیبهشت 94
صاف تا قسمتی ابری،در بعد از ظهر وزش باد و گرد و خاک در پاره ای مناطق


پیش بینی 10 اردیبهشت94
صاف تا کمی ابری ،بعد از ظهر وزش باد و گرد و خاکدر پاره ای مناطق

Pic
Pic

نظر شما در مورد این سایت


ما 8 مهمان آنلاین داریم

             سه شنبه   8 اردیبهشت 1394 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir