اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 10 آذر 94
صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد

کمینه دمای کرمان: 1-
بیشینه دمای کرمان:19


پیش بینی 11 آذر  94
صاف تا کمی ابری ،گاهی وزش باد
کمینه دمای کرمان:0
بیشینه دمای کرمان:20


پیش بینی 12 آذر 94
صاف تا کمی ابری  ،گاهی افزایش ابر و وزش باد
کمینه دمای کرمان:1
بیشینه دمای کرمان:22

Pic
Pic

ما 75 مهمان آنلاین داریم

             چهارشنبه  11 آذر 1394 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir