اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 24 بهمن 94
صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات وزش باد
کمینه دمای کرمان: 2-
بیشینه دمای کرمان:9

پیش بینی 25 بهمن 94
صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات وزش باد
کمینه دمای کرمان:6-
بیشینه دمای کرمان:10


پیش بینی 26 بهمن 94
صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات وزش باد 
کمینه دمای کرمان:4-
بیشینه دمای کرمان:15

Pic
Pic

ما 6 مهمان آنلاین داریم

             یکشنبه  25 بهمن 1394 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir