اداره کل هواشناسی استان کرمان

دانش اقلیمی برای کنش اقلیمی

پیش بینی 9 اردیبهشت 95
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر و وزش باد
کمینه دمای کرمان:13
بیشینه دمای کرمان:32

پیش بینی 10 اردیبهشت 95
صاف تا کمی ابری ،گاهی افزایش ابر و وزش باد
کمینه دمای کرمان:13
بیشینه دمای کرمان:30


پیش بینی 11 اردیبهشت 95
صاف تاکمی ابری ،گاهی افزایش ابر و وزش باد
کمینه دمای کرمان:11
بیشینه دمای کرمان:30

Pic
Pic

ما 2 مهمان آنلاین داریم

             جمعه  10 اردیبهشت 1395 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir