اداره کل هواشناسی استان کرمان

پیش بینی 6 اردیبهشت 94
صاف تا قسمتی ابری ، بعداز ظهر وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک
در پاره ای مناطق


 پیش بینی 7 اردیبهشت 94
صاف تا قسمتی ابری،در بعد از ظهر وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک در پاره ای مناطق


پیش بینی 8 اردیبهشت94
صاف تا کمی ابری ،بعد از ظهر وزش بادنسبتاً شدید و گرد و خاکدر پاره ای مناطق

Pic
Pic

نظر شما در مورد این سایت


ما 3 مهمان آنلاین داریم

             دوشنبه   7 اردیبهشت 1394 
You are here:   خانه
| + - | RTL - LTR

weather.kr.ir